top of page

Traducció jurada

La traducció jurídica consisteix a traslladar d’una llengua a una altra diferents tipus de documents jurídics com contractes i acords mercantils, legislació i jurisprudència, propostes comercials, documents de pagament, pòlisses d’assegurança, etc. El traductor jurídic és un professional especialitzat que s’ha format en aquest àmbit, coneix els sistemes jurídics de les dues llengües i domina els conceptes, els termes i la fraseologia específics. Per la major part d’aquests documents no cal una traducció jurada, però cal que la faci un expert per evitar possibles errors que puguin ocasionar algun perjudici a les parts.

 La traducció jurada, en canvi, és la que es realitza quan cal donar fe pública de la veracitat i fidelitat de la traducció, perquè sigui vàlida en un país estranger. Normalment s’exigeix la traducció jurada dels documents  estrangers que cal aportar a processos administratius i judicials. Aquest tipus de traducció la fa un traductor jurat, habilitat amb el títol corresponent, que certifica, segella i signa la traducció i és responsable legal dels errors que pugui cometre. A la llista següent trobareu alguns exemples:

 

  • Documentació notarial: poders, escriptures, testaments, actes, constitucions de societat, etc.

  • Documentació mercantil: auditories, actes de reunions, estatuts, etc.

  • Documentació judicial: procediments, sentències, decisions, etc.

  • Documentació administrativa: documents laborals, certificats acadèmics, certificats de Registre Civil, permisos de residència, antecedents penals, etc.

bottom of page